Powiększ czcionkę:

Drukuj

Świadczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW

Świadczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW


Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie NNW
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest ważne 24 godziny na dobę, na całym świecie.

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest po przedłożeniu LUX MED Ubezpieczenia przez Uprawnionego wszystkich wymaganych dokumentów. W celu usprawnienia procesu realizacji świadczenia przygotowaliśmy specjalny formularz - Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który należy wypełnić i podpisać, a także dołączyć:

  • akt zgonu Ubezpieczonego (odpis lub kopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem),
  • zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (karta statystyczna zgonu lub diagnoza lekarska),
  • protokół okoliczności wypadku, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest jego następstwem,
  • wynik sekcji zwłok, jeśli była przeprowadzona,
  • dokument potwierdzający nabycie prawa do świadczenia w przypadku, gdy osoba uprawniona nie została wskazana imiennie jako Uposażony.

Uposażony

Ubezpieczony może wskazać w umowie Uposażonego, czyli osobę, której zostanie wypłacone świadczenie po śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego. W trakcie trwania umowy Ubezpieczony może zmienić Uposażonych oraz procent ich udziału w świadczeniu, jeśli wskazał więcej niż jednego Uposażonego.

W przypadku gdy Uposażony zmarł przed Ubezpieczonym lub utracił prawo do świadczenia, jego prawo przejmują pozostali Uposażeni proporcjonalnie do przyznanego im procentowego udziału w świadczeniu.

Jeśli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych lub wskazani przez niego uposażeni zmarli przed datą śmierci Ubezpieczonego lub utracili prawo do świadczenia, uprawnionymi do wypłaty świadczenia stają się:

  • małżonek, a w przypadku jego braku:
  • dzieci (w równych częściach), a w przypadku ich braku:
  • rodzice (w równych częściach), a w przypadku ich braku:
  • rodzeństwo (w równych częściach), a w przypadku ich braku:
  • inni spadkobiercy ustawowi w kolejności wynikającej z przepisów prawa, z wyłączeniem gminy i Skarbu Państwa.

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia osobie, która swoim umyślnym działaniem spowodowała śmierć Ubezpieczonego lub przyczyniła się do niej. W tym przypadku prawo do tej części świadczenia przechodzi na inne osoby uposażone proporcjonalnie do przyznanego im procentowego udziału w świadczeniu.

Wypłata świadczenia

Świadczenia wypłacane są po rozpatrzeniu przez Ubezpieczyciela zasadności roszczenia, czyli po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowo skutkowy między Nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego. W przypadku zasadnego roszczenia świadczenie, w wysokości określonej w umowie, aktualnej na dzień śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zostanie wypłacone w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.
Świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczeń wynikających z poszczególnych modułów należy przesłać drogą pocztową na adres:

LUX MED Ubezpieczenia
Dział Obsługi Posprzedażowej Klienta
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

lub na adres e-mail roszczenia.ubezpieczenia@luxmed.pl.


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności