Powiększ czcionkę:

Drukuj

Sierpień

 • Brierf, 1 sierpnia 2012

  O rebrandingu Grupy LUX MED oraz strategii rozwoju mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.
  - ROZMAWIA: KATARZYNA JĘDRZEJEWSKA

  Wprowadzenie nowego logo to zwieńczenie procesu dotychczasowej integracji i realizacja strategii Grupy LUX MED. Które marki należące do Grupy obecnie zmienią się w LUX MED, a które będą działać pod marką Medycyna Rodzinna?

  Rebranding to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ chcieliśmy w ten sposób postawić kropkę nad „i" w procesie integracji. Przede wszystkim zależało nam na uporządkowaniu portfela marek i wizualizacji Grupy. W tej chwili mamy dwie marki w dwóch segmentach rynku - w opiece abonamentowej dla firm oraz osób prywatnych wyspecjalizowany jest LUX MED, a Medycyna Rodzinna skoncentrowana jest na obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ, przy czym LUX MED, jako najbardziej rozpoznawalna, jest marką wiodącą. Do LUX MED zostały też włączone wszystkie placówki, które wcześniej działały jako CM LIM oraz kilka dotychczasowych poradni Promedis, pozostałe placówki Promedis dołączyły do Medycyny Rodzinnej.

  Jak przebiegał sam proces integracji?

  Był bardzo wymagający, realizowaliśmy go etapowo. Początek przypada na pierwsze miesiące 2009 roku. Ujednoliciliśmy standardy medyczne, funkcje i procesy, zintegrowaliśmy się operacyjnie, wprowadziliśmy wspólny system informatyczny, zapoczątkowaliśmy tworzenie nowej, spójnej kultury organizacyjnej, a naszą działalność prowadziliśmy pod marką parasolową Grupa LUX MED. Dzięki temu przyzwyczajaliśmy naszych pacjentów i partnerów do wiodącej marki LUX MED.
  Dlatego też obecny rebranding to zwieńczenie złożonego procesu, przy czym zmiana logo ma też wymiar symboliczny - jest elementem nowym i nowoczesnym, obrazującym nasze „nowe otwarcie".

  Które z momentów istnienia grupy wskazałaby Pani jako przełomowe?

  Dotychczas skonsolidowaliśmy rynek ambulatoryjny w Polsce, zbudowaliśmy też potężną platformę służącą dalszemu rozwojowi. Strategia rządu w zakresie komercjalizacji szpitali zachęca nas do jeszcze większej aktywności w tej dziedzinie.

  Co z kluczowymi obszarami rozwoju w przyszłości?

  Chcemy równocześnie dalej rozwijać diagnostykę obrazową, co rozpoczęliśmy, tworząc w 2011 roku spółkę LUX MED Diagnostyka. Jesteśmy też zainteresowani nowymi rynkami, dlatego w marcu 2011 roku powstała nasza firmą ubezpieczeniowa. To jest duży obszar do zagospodarowania, zwłaszcza w ofercie dla klientów indywidualnych z uwzględnieniem opieki szpitalnej.

  Jakie udogodnienia czekają na pacjen¬tów po zakończeniu procesu konsolidacji i rebrandingu?

  Pacjent będzie miał przede wszystkim przejrzystą strukturę i jasność w kwestii oferty całej naszej grupy - mamy przecież opiekę ambulatoryjną, szpitalną, ofertę diagnostyczną i ubezpieczeniową, Z drugiej strony, wraz z rebrandingiem wychodzimy do klienta z różnego rodzaju innowacjami. Przede wszystkim bardzo intensywnie rozbudowujemy „portal pacjenta", czyli wszelkie formy zdalnego kontaktu z pacjentem i klientem. Dbamy o to, by nasi pacjenci mogli umawiać się nie tylko w sposób tradycyjny, ale też przez internet, a już wkrótce w każdym miejscu za pomocą telefonów komórkowych. Wprowadzamy także formę komunikacji przez internet z naszymi lekarzami. Jednocześnie zmieniamy też ofertę produktową, obecnie szukamy optymalnych rozwiązań. Dlatego też rebranding to nie tylko zmiana logo, ale proces szeregu zmian mających na celu tworzenie korzyści dla naszych klientów.

  Czy Państwa strategia zakłada budowanie pozycji lidera w całej Polsce, czy raczej w konkretnych regionach?

  Od początku naszą ideą było zajęcie pozycji największego partnera medycznego na rynku opieki ambulatoryjnej i stworzenie platformy dla rozwoju kompleksowej prywatnej opieki medycznej. Jesteśmy dumni z faktu, że to się udało i stworzyliśmy sieć ogólnopolską, a więc jesteśmy dostępni praktycznie na terenie całego kraju dzięki placówkom własnym i partnerskim. To ogromna zaleta, zwłaszcza że dzięki zintegrowanemu systemowi informatycznemu medyczna karta pacjenta jest dostępna w każdym naszym centrum medycznym. Nasze placówki znajdują się w 12 największych miastach w kraju, a następnym etapem będzie wejście LUX MED do kolejnych, mniejszych miast takich, jak Toruń, Białystok, Rzeszów czy Lublin. Naszą strategią jest możliwość oferowania pacjentom opieki w całej Polsce. Chcemy też, oprócz opieki ambulatoryjnej, rozwijać diagnostykę i opiekę wysoko specjalistyczną w tym szpitalną.

  Zwiń
 • Harvard Business Review, 1 sierpnia 2012 r.

  Rzeczywistość kształtowana przez pacjentów

  Jednym z najistotniejszych przejawów „nowej normalności" w sektorze ochrony zdrowia są wyższe oczekiwania pacjentów i rosnąca jakość usług medycznych. By zaspokoić potrzeby klientów, prywatne placówki medyczne muszą wykorzystywać najnowsze technologie i modyfikować swoją ofertę, dostosowując ją do zmian demograficznych i nowych regulacji prawnych.

  Ważnym czynnikiem stymulującym zmiany w sektorze ochrony zdrowia jest rozpoczynająca się w Polsce komercjalizacja szpitali. Prywatyzacja publicznych placówek niesie ze sobą szansę na poprawę ich efektywności z równoczesną dbałością o jakość usług medycznych. Poprzez udział w tym procesie sektor prywatnej opieki medycznej może stać się strategicznym partnerem dla publicznych szpitali, zapewniając im wsparcie nie tylko finansowe, ale również zarządcze, co pozwoli na poprawę kondycji ekonomicznej i skuteczne konkurowanie. Trzeba przyznać, że w publicznej opiece medycz¬nej można zaobserwować systematyczne zmiany na lepsze. Są one powolne, jednak nie można zapominać, że nowej jakości nie buduje się z dnia na dzień. Zaangażowa¬nie sektora prywatnego mogłoby ten proces przyspieszyć.

  Zmiany demograficzne

  Postęp medycyny pozwala żyć ludziom coraz dłużej, co w połączeniu z ujemnym przyrostem naturalnym powoduje, że jako społeczeństwo starzejemy się. To również stawia przed opieką medyczną nowe wyzwania. Dotychczas można było obserwować koncentrację przede wszystkim na zapobieganiu chorobom oraz leczeniu szczególnie groźnych chorób, np. nowotworowych. Te dziedziny wciąż są bardzo ważne, jednak dzisiejsze społeczeństwo wymaga poświęcenia większej uwagi chorobom przewlekłym oraz zaniedbanej geriatrii. Ta specjalizacja praktycznie wymarła, a tymczasem potrzebujemy dziś wiedzy na temat zmian fizjologicznych związanych z wiekiem pacjentów oraz umiejętności godzenia efektów działania wielu leków przyjmowanych równocześnie. Osobną kwestią związaną z trendami demograficznymi jest niedostatek infrastruktury przeznaczonej do opieki nad osobami starszymi, w tym przede wszystkim domów spokojnej starości. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa trzeba też planować przyszłą opiekę nad rosnącą liczbą osób starszych. Niestety, przy dzisiejszych standardach pracy, wymagającej zaangażowania przez ponad 8 godzin dziennie, członkowie rodzin nie mają możliwości sprawowania właściwej opieki nad osobami potrzebującymi stałego, specjalistycznego nadzoru medycznego.

  W prywatnej opiece zdrowotnej ciągłe zmiany dokonywane stosownie do oczekiwań i potrzeb pacjentów są codziennością. W procesie leczenia wykorzystywane są coraz nowsze technologie i rozwiązania. Przykładem może być krótkotrwała hospi¬talizacja (tzw. chirurgia jednego dnia), w ramach której pacjenci operowani są za pomocą mikroinwazyjnego sprzętu. Użycie tej technologii nie tylko umożliwia opuszczenie szpitala już dzień po operacji, ale przede wszystkim znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań, a z ekonomicznego punktu widzenia pozwala optymalizować koszty związane z hospitalizacją oraz przyśpiesza rehabilitację.

  Rozwój technologiczny

  Nowe technologie w sektorze medycznym to nie tylko sprzęt pozwalający na większą precyzję, zmniejszenie liczby powikłań i szybszy powrót do pełnej aktywności pacjenta, ale również szerokie wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT. Dziś nie wystarczy przypomnieć pacjentowi za pomocą SMS-a o terminie wizyty. Pacjenci chcą sa¬modzielnie umówić się na wizytę czy też mieć dostęp do swoich wyników badań za pośrednictwem komputera lub innych mobilnych urządzeń. Aby ten system działał sprawnie, w LUX MED wzbogaciliśmy go o jeszcze jedno nowoczesne i unikalne na tak dużą skalę rozwiązanie, jakim jest podpis elektroniczny. Ma ono duży wpływ na usprawnienie obiegu informacji, archiwizowanie ich i obniżenie kosztów druku, co przy skali naszej działalności (mamy pod opieką ponad milion pacjentów!) ma niebagatelne znaczenie. Innym obszarem zastosowania najnowszej technologii IT jest teleradiologia, umożliwiająca sporządzenie opisu badania niekoniecznie w miejscu jego wykonania. Stwarza to ogromne możliwości optymalizacji zasobów i zwiększa dostęp pacjenta do specjalistów wysokiej klasy z pominięciem barier miejsca i czasu. To rozwiązanie dzięki nowoczesnym meto¬dom zabezpieczeń i archiwizacji doskonale się sprawdza we współczesnej opiece medycznej i należy oczekiwać dalszego rozwoju w tym kierunku.

  Internet otwiera też możliwości kontaktu online między pacjentem a lekarzem, u którego można zasięgnąć opinii, niekoniecznie udając się do gabinetu - pacjent czuje, że jest pod opieką, oszczędza czas, a świadczeniodawca optymalizuje koszty.
  Zmienia się również podejście do leczenia i monitorowania chorób przewlekłych. Przestają być koniecznością częste wizyty w gabinecie, mające na celu tylko pomiar ciśnienia, tętna czy poziomu cukru. Dzisiaj za pomocą sprzętu znajdującego się przy pacjencie jest możliwość samodzielnego wykonania badań i wręcz stałego monitorowania wyników przez specjalistę.

  Rozwój technologii medycznych jest imponujący, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że im szybciej on postępuje, tym bardziej doceniamy znaczenie relacji pacjent - lekarz. Coraz mocniej piętnuje się przedmiotowe traktowanie pacjenta, coraz częściej apeluje o podejście podmiotowe. Miejmy nadzieję, że uczelnie medyczne również te aspekty psychologiczne będą w znacznie większym stopniu uwzględniać w swoich programach, by studenci mieli możliwość nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pacjentami o stanie ich zdrowia, niekiedy przecież bardzo trudnych. Wielu medyków - nawet tych z dużym stażem - przyznaje, że takich umiejętności brakuje i trzeba je systematycznie kształtować. Prywatni świadczeniodawcy na tę stronę opieki medycznej kładą duży nacisk, organizując szkolenia i treningi, i miejmy nadzieję, że korzyści wynikające z ustanawiania nowych standardów w obsłudze pacjenta wykraczają poza nasz sektor. W opiece zdrowotnej bardzo dużo już się zmieniło, ale wiele przekształceń jest jeszcze przed nami. Najistotniejsze jest wprowadzenie nowych regulacji, które stworzą konkurencyjny rynek usług medycznych. Jeżeli to nastąpi, kolejne przekształcenia zostaną wymuszone na prywatnej oraz publicznej służbie zdrowia przez samych pacjentów.

  Anna Rulkiewicz jest prezesem Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Nowoczesna Klinika, sierpień  2012

  Grupa LUX MED wzmacnia swoją pozycję w zakresie działalności wysoko-specjalistycznej. Właśnie nabyta 100 % udziałów spółki Endoterapia - znanego ośrodka endoskopowego.

  Endoterapia Sp. z o.o. jest wieloprofilowym podmiotem szpitalnym specjalizującym się w gastroenterologii. Spotka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia. Ośrodki wykonują procedury endoskopowe, takie jak gastroskopia, kolonoskopia i ECPW, a także procedury wspierające i konsultacje gastroenterologiczne. Ponadto, spotka dynamicznie rozwija swoją działalność w zakresie chirurgii ogólnej oraz otolaryngologii. Ścisła współpraca z Polską Fundacją Gastroenterologii zapewnia wysoki poziom kadry medycznej oraz świadczonych usług. Endoterapia pełni także funkcję ośrodka referencyjnego i szkoleniowego - od momentu jej powstania jednym z podstawowych założeń było szkolenie lekarzy i pielęgniarek z zakresu endoskopii.

  Pacjenci Endoterapii mogą korzystać zarówno z usług odpłatnych, jak i z leczenia w ramach kontraktu z NFZ. Ponadto, spółka oferuje świadczenia pacjentom skierowanym z innych szpitali i klinik, a także biorącym udział w Narodowym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Włączenie spółki Endoterapia w struktury Grupy LUX MED Med to kolejny etap rozwoju naszej firmy w zakresie działalności wysokospecjalistycznej i szpitalnej.

  Minęły już niemal dwa lata odkąd uruchomiliśmy nasz Szpital w Warszawie, teraz nabywając Endoterapię liczymy na dalszy rozwój świadczeń wysokospecjalistycznych, które zamierzamy intensywnie wspierać - mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.
  Przejęcie udziałów naszej spójki przez Grupę LUX MED znosi istniejące bariery w rozwoju Endoterapii, co w krótkim czasie zaowocuje wdrożeniem najnowszych technik i procedur endoskopowych realizowanych jedynie w nielicznych ośrodkach w Polsce i Europie - mówi Tomasz Nowowiejski, prezes spółki Endoterapia.

  Uważa, że małoinwazyjne techniki endoskopowe są przyszłością medycyny zabiegowej, a współdziałanie z Grupą LUX MED zwiększy dostępność wysokospecjalistycznych usług szpitalnych dla pacjentów.

  Zwiń
 • Nowoczesna Klinika, sierpień 2012

  W placówkach Grupy LUX MED zainstalowano ekrany Digital Dynamie Signage. LUX MED jako pierwsza sieć medyczna w Polsce wykorzystała ten nośnik informacji na tak dużą skalę. Ekrany mają służyć m.in. obsłudze klienta i wsparciu działań marketingowych.

  Ponad 200 ekranów Digital Dynamie Signage (DDS) zamontowano w 71 placówkach Grupy LUX MED na terenie całego kraju. Na ekranach wyświetlane są 12-minutowe materiały wideo o charakterze informacyjno - edukacyjnym. Nagrania dotyczą tematów z zakresu zdrowia, ekologii, turystyki i kultury.

  Ekrany mają być przede wszystkim nowoczesnym kanałem komunikacji z pacjentami, który umożliwia przekazywanie zawsze aktualnych informacji dotyczących oferty, a także pozwala zrelaksować się odwiedzającym, którzy oczekują na wizytę u specjalisty. Montaż ekranów DDS to także wsparcie działań informacyjnych Grupy. Wyświetlane na nich komunikaty ograniczą z czasem konieczność wykorzystywania materiałów drukowanych. Ponadto, zastosowanie tego nośnika informacji pozwala na dużą elastyczność i możliwość szybkiej edycji treści.

  Zwiń
 • medycyna prywatna.pl, sierpień 2012

  Program MBA w ochronie zdrowia Warsztat z CSIOZ dot. modelu współpracy LUX MED fanpage na FB nagrodzony Branżowy portal socialbakers.com sklasyfikował facebookowy fanpage LUX MED na siódmym miejscu w kategorii marek generujących największe zaangażowanie użytkowników (Top brands by daily engagement rate).

  Oznacza to, że posty LUX MED są jednymi z najczęściej komentowanych, udostępnianych i "lubianych" przez użytkowników Facebooka. "Zdrowie w stylu LUX MED" ma już ponad 20 000 fanów. Posty poruszają szerokie spektrum tematów związanych z działalnością Grupy, zdrowiem, bieżącymi wydarzeniami oraz zdrowym stylem życia.

  W ramach Grupy LUX MED prowadzonych jest 71 własnych centrów medycznych i 24 przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej. Od sierpnia 2010 r. w ramach Grupy działa szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad milion pacjentów.
  Do Grupy LUX MED. należy także również LUX MED Diagnostyka, w tym AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Med-Sport oraz ośrodek Tabita - placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki.

  Zwiń

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności